مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: علیرضا انصاری مقدم, عبدالفهیم حر
کلیدواژه ها : آگاهی - نگرش - رفتار - تنظیم خانواده - زنان - مهاجرین افغانی - زاهدان
: 13373
: 42
: 0
ایندکس شده در :
به دليل اهميت حضور مهاجرين افغاني و چگونگي روش زندگي آنان، پژوهش حاضر آگاهي، نگرش و رفتار زنان افغاني ساكن زاهدان را در زمينه برنامههاي تنظيم خانواده مورد بررسي قرار داد. بدين منظور از يك نمونه 397 نفري از زنان متأهل افغاني در منازل مسكونيشان مصاحبه بعمل آمد. دادهها پس از جمعآوري با استفاده از آزمونهاي آماري Chi-square, t-student وKruskal-Wallis با استفاده از SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافتههاي پژوهش پايينبودن سن اولين ازدواج و بارداري و بالابودن ميزان باروري و بيسوادي را در جمعيت مورد مطالعه نشان داد. بيشترين آگاهي در زنان مهاجر افغاني در مورد استفاده از كنتراسپتيوهاي خوراكي وجود داشت و شايعترين وسايل مورد استفاده آنها قرصهاي خوراكي و آمپول بود.6/48 درصد از هيچ روشي استفاده نميكردند، كه تمايل به داشتن فرزند بيشتر، حاملهبودن يا مخالفت شوهر را به عنوان مهمترين دلايل بيان نمودند. 4/20 درصد تا كنون دچار حاملگي ناخواسته شده بودند كه عدم استفاده صحيح بعنوان شايعترين علت ذكر شد. 8/51 درصد با لزوم داشتن فرزند پسر در خانواده و 3/57 درصد با اين نگرش كه دختر هر چه زودتر به خانه بخت برود موافق بودند. آگاهي، نگرش و رفتار اين زنان با متغيرهاي سواد، سواد همسر، قوميت و مذهب آنها ارتباط معنيداري نشان داد(001/0P<). سيستم بهداشتي ايران خدمات مشابه با ايرانيان به مهاجرين افغاني ارائه مينمايد كه لازم است ضمن تداوم آن نسبت به ارائه آموزشهاي مؤثر بر اساس نيازهاي در حال تغيير تلاش شود.
نویسندگان: مهدی محمدی, علیرضا انصاری مقدم
کلیدواژه ها :
: 9263
: 0
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: سرور اسدی, سپیده خطیبی, هادی بیک پور, محمود پروین, مهوش اسکوئی, نرگس شرقی صومعه, فرزانه پازنده, حمید علوی مجد, فاطمه اسدزاده, محمدرضا سیف الهی, محمدعلی سعیدی, سیدمحمدمهدی سلیمان زاده, حسین عسگری, علی محمد ملکی نژاد, مجید نجفی, محمدحسین نجفی, سکینه غفاریان, معصومه جرجانی, علی اصغر کلاهی, محمود نبوی, فرامرز مبارکی, علیرضا انصاری مقدم, فاطمه رخشانی, مهدی محمدی, محمود ایمانی, علیرضا فاضل
کلیدواژه ها : آنتروكوكوس فكاليس - آنتروكوكوس فسيوم - سويه - الگوي مقاومت دارويي
: 47547
: 66
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: عفونت هاي بيمارستاني تهران شايع هستند. آنتروكوك ها در بين باكاريهاي گرم مثبت مهمترين عامل عفونتهاي دستگاه ادراري بوده و بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده اند. اهداف اين تحقيق تعيين فراواني گونه هاي مختلف آنتروكوك در دو بيمارستان تهران و نيز ميزان مقاومت آنها نسبت به آنتي بيوتيكها مورد استفاده بر عليه اين دسته از باكتريها بوده است. مواد و روش ها: دراين تحقيق تعداد 339 سويه آنتروكوك كه از بيماران بستري و سرپايي در دو بيمارستان تهران (شهيد لبافي نژاد و شهيد چمران) جدا شده بودف مورد بررسي قرار گرفت. كليه سويه ها با استفاده از آزمايشات باكتريولوژي و PCR شناسايي شده و الگوي مقاومت دارويي آنها با استفاده از روش كربي بائر نسبت به آنتي بيوتيكهاي پني سيلين، آمپي سيلين، نيروفورانتويين، ايمي پنم، كلرامفنيل، ونكومايسين، تيكوپلانين، نوپرستين/ دالفوپرستين و لينه زوليد تعيين گرديد. همچنين ازروش رقتي جهت تعيين MIC آنتي بيوتيكهاي جنتامايسين، استرپتومايسين (در سويه هاي مقاوم به غلظت هاي بالا آمينوگليكوزيدها) و آمپي سيلين (بر روي سويهاي آنتروكوكوس فسيوم) استفاده شد. يافته ها: از 339 سويه آنتروكوكي، 273 سويه (77.5%) به گونه فكاليس و 66 سويه (22.5%) به گونه فسيوم تعلق داشت. سويه هاي آنتروكوكوس فكاليس و آنتروكوكوس فسيوم به ترتيب در مقاوم بودن نسبت به آنتي بيوتيكهاي، آمپي سيلين (13% در برابر 77%)، پني سيلين (14% در برابر 95%) سيپروفلوكساسين (57% در برابر 80%)، نيتروفورانتويين (18% در برابر 54%)، ايمي پنم (3% در برابر 83%) و كلرامفنيكل (5% در برابر 20%) اختلاف چشمگير داشتند. تمام سويه هاي آنتروكوكوس فكاليس (273 سويه) به ونكومايسين و لينه زوليد (Linezolid) حساس بوده ولي ميزان مقاومت به ونكومايسين در ميان سويه هاي آنتروكوكوس فسيوم طي اين تحقيق از 5% به 10.6% افزايش يافته است. در حالي كه اين سويه ها به كينوپرستين/ دالفوپرستين (Quinoprestin/ dalfoprestin) حساس باقي مانده اند. با استفاده از واكنش زنجيره اي پليمر از (PCR) فنوتيپ تمام سويه هاي آنتروكوكوس فسيوم مقاوم به ونكومايسين از نوع vanA تعيين شد. تمامي اين سويه ها به تيكوپلانين (Teicoplanin) مقاوم بودند. نتايج بدست آمده در هر مورد با اطلاعات مربوط به سويه هاي استاندارد مطابقت مي نمود. ميزان مقاومت نسبت به غلظت هاي بالاي جنتامايسين (HLGR) در هر دو گونه فكاليس (42.4%) و فسيوم (60%) در طي اين بررسي، افزايش نشان مي دهد. نتيجه گيري و توصيه ها: با افزايش فراواني سويه هاي HLGR ، اثر سينرژي جنتامايسين با گليكوپپتيدها وبتالاكتام ها مهار گرديده و امر درمان با مشكل مواجه گرديده است. داروي لينه زوليد (Linezolid) و كينوپريستين/ دالفوپريستين توانايي مقابله به سويه هاي انتروك فسيوم مقاوم به چند دارو از جمله سويه هاي مقاوم به گليكوپپتيدها را در ايران داشته در حالي كه مصرف تيكوپلانين در كشور با توجه به حضور ژن هاي كلاستر vanA قابل تامل مي باشد.
نویسندگان: الهی فر محمدعلی, معین عباس علی, فاطمه رخشانی, علیرضا فاضل, منتظری فر فرزانه, کرجی بانی منصور, صالحی مسعود, علیرضا انصاری مقدم, صانعی مقدم اسماعیل, روحانی محمدرضا, جابری انصاری زهرا, عالی داعی همایون, قاسمی سیمین, نجفی احمد
کلیدواژه ها : هيداتيد - پستان - اكي نوكوكوس گرانولوس
: 10383
: 19
: 0
ایندکس شده در :
بيماري کيست هيداتيک بوسيله انگلي بنام اکي نوکوکوس گرانولوس ايجاد مي شود. انسان در واقع يک ميزبان واسط ميباشد که بصورت تصادفي به يک يا چند کيست هيداتيک مبتلا مي گردد. جايگزيني معمول کيست در کبد يا ريه مي باشد و به بندرت در قسمتهاي ديگري از بدن جايگزين مي شود. همانگونه که در اين مورد گزارش مي شود کيست هيداتيک بصورت يک توده پستاني تظاهر کرده است که با بررسي ماموگرافيک تشخيص داده شده بطور موفقيت آميزي با عمل جراحي خارج گرديد.